Bedrijfsadres: Kamer 610, nr. 10, Jinzhou North Road, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, China
Email: funswanofficial@gmail.com